biuro@fzp.org.pl

tel. (72) 733 33 01

 

 

Statut Fundacji  "Zielone Pogranicze"

 

 

Postanowienia ogólne

§1.

    1. Fundacja pod nazwą Zielone Pogranicze, zwana dalej Fundacją

    2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

    3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie.

 1. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

 2. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 3. Fundację powołano na czas nieokreślony

§2.

     1. Fundacja posiada osobowość prawną .

     2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§3.

       Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

    Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

§6.

    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do Spółek  i   Fundacji

§7.

    Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§8.

    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z        innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym      dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§9.

    Celami Fundacji są:

  1. Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

  2. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej, zdrowego żywienia i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

3. Promocja przyjaznych dla środowiska form transportu i technologii.

   1. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

   2. Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony środowiska.

   3. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

   4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

    1. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i promowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy

    2. Promocja i organizacja wolontariatu

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Ochronę środowiska

a. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

b. Czynne monitorowanie warunków środowiskowych i komfortu zdrowotnego społeczeństwa lokalnego.

c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.

e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami prywatnymi i

tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest szeroko pojęta ochrona środowiska

f Budowa i prowadzenie punktów informacyjnych.

g Stworzenie i pomoc w prowadzeniu Gospodarstwa ekologicznego.

h. prowadzenie akcji informacyjnej poprzez gazetę i portal internetowy

 1. Ochronę i promocję zdrowia społeczności lokalnej.

a. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

b. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków zdrowotno-bytowych lokalnej społeczności.

c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych

e. Prowadzenie akcji informacyjnej poprzez gazetę i portal internetowy

§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji

 

Majątek i dochody Fundacji

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 600zł (sześćset złotych) wpłaconej przez fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 1. dochodów z majątku Fundacji.

 2. Odsetek bankowych


 

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4.Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

                                                         ORGANY FUNDACJI

§15.

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powinni powstrzymać się od głosowania w sprawach w których występują
  w którejś powyżej wskazanej roli.

 2. Każdy Członek zarządu może również otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji , lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§16.

1.Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Fundator.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

Władze Fundacji

§17.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz do czterech członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

 2. Prezes kieruje pracami Zarządu

  1. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji oraz być

jego Prezesem

  1. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

  2. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu
   i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.


 

§18.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz na pół roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

    a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

    b. uchwalanie regulaminów,

    c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

    d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

        Fundacji,

    e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym

        w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

    f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

    g. zmiana statutu Fundacji,

    h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,              

    i. nadzór nad działalnością Fundacji.
 

Sposób reprezentacji

§20.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

§21.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek  któregoś z jego członków, na wniosek Rady Fundacji lub wniosek Fundatora.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją i powoływanie spółek prawa handlowego

§22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 2. Fundacja może powoływać i brać udział w spółkach prawa handlowego w ramach działań celowych zgodnych ze statutem Fundacji.

§23.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§24.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji przekazywane są na rzecz innej

fundacji lub organizacji społecznej o podobnym celu z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

§25.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§26.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez
naruszenia jego istotnych założeń

2. Zmiana statutu celu działania Fundacji jest możliwa za zgodą i na wniosek Fundatora.

§28.

Zmiany w statucie  wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.


 

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@fzp.org.pl

tel. (72) 733 33 01

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.